bri, chuichui - rumor bri - noise brid sou kou, bripbrip - abrupt brik - brick bripbrip - abrupt brital, sovaj - brute adj brital - rough briyan - bright briye - exceed (in) briye - glitter briye - shine v.

brizorye - very poor brizurye, raz - broke brode, trikote - knit brode, bwode - embroider brs - brush n brose - brush v bwa chapant - timber bwa - lumber bwa - wood bwapen - pine bwason - beverage bwat - box n.

bwat - cafe bwat - case bwatchn - oak bw - drink v bweson - drink n bwi, bri - noise bwd, koupe - sharp bwd - cocky bwode - embroider bwote, chaje - haul bwote - move out bwote - move something bwote - transport v by - ale by - beer byen panse - profound byen f - aloud byen ke - as well as byen tonbe, f pros - suit v byen lwen - far away byen f - aloud byen, bon - well adj byen mezire - accurate byen - property byen - wealth byenfezans - beneficence byenke - although byennere - blissful byennt - welfare byenvini - welcome v C caffer - pay chabon - charcoal chabon - coal chache - look for chadk - grapefruit chagren - regret n chagren - chagrin n chagren - loss chagren - sorrow chaj, chaje - load chaj - charge n chaje - charge v chaje - haul chaje - load chak ane, lan - annual chak fwa - every time chak ane, lan - annual chak - each chak - every Chal - Charles chal - heat chal - warmth chalimo - straw cham, blte - charm cham - appeal (legal) n cham - appeal chame, anssele - bewitch chamo - camel chandl - candle chandelye - chandelier chanje, altere - alter chanje, pase - switch v chanje - change v chanje - shift v chanm - bedroom chanm - chamber chanm - room chanpiyon, djondjon - mushroom chanpou - shampoo chanpyon - champion chans - chance chans - luck chante, refren - chant n chante - song chape, pati - escape chape - survive chapit - chapter chaplt - bead n chapo - hat charite, zv - charity charony - reek n charyo, kabwt - carriage chase, vide - flush c chase - chase v chase - evict chase - hunt (v) chas - hunter chat - cat chato - castle n chatye, joure - castigate v ch - expensive ch - flesh ch - meat ch - precious chche - explore chche - fetch chche - look for chche - search v chche - seek chf - chief chfseksyon - sheriff chk - check n chk - warrant chek - checker chlb - vain chemen, rout - road chemen kout - short cut chemen - path chemen - way chemine - chimney chemiz manch-long - shirt long-sleeved chemiz - shirt chen - dog chenn - chain n chenn - collar cheri - darling chs - nun cheval - horse cheve, pwal - hair chz - chair chif, nimewo - number chiklt, (v) gonmen - gum chimi - chemistry Chinwa - Chinese chire, rache - nack chirijyen - surgeon chita - sit cho - hot chode - scald chody - cauldron chof, kondikt - driver chk, kou - bump n. chok - shock n choke - shock v chokola - chocolate chost - sock cht, nout kanson - short n chou - cabbage chvsourit - bat chuichui - rumor chuichui - whisper v chwa, preferans - choice chwal, cheval - horse chwazi, eli - elect chwazi - choose chwazi - select cronp, visle - corrupt D d laprmidi - in the afternoon d - of (used very sparingly) dak - agree damou - love (each other)v.

defo fabrik - defect defo - default defo - fault n defo - fault defme - distort defwa - twice defye, bay gabl - dare v defye, pini - defy degaje; kenbe - get along degize - to disguise degou - disgust degoutan, dezagreyab, malpwp - nasty degoutan - abject degoutan - lousy degoute - drip degre, grad, diplm - degree degre - ritual deja, anko, toujou - yet deja - already dejne - breakfast dekadans - wane n deklare koupab - convict v deklare, soutni, kenbe - contend v deklare - affirm deklare - declare deklare - state v dekond - tear open dekonpoze - decay v dekonpoze - decay dekont - count n dekore - adorn dekouraje, entimide - daunt v dekouraje - discourage dekouvri, disne - discern dekouvri - discover dekr - decree dekri, demontre - depict dekri - describe delala, fou - delirious delege - delegate delibere - free v.

delibere - liberate delika - delicate delivre - deliver delivre - give birth delivre - rescue delye - dilute demach - walk demand - request demanjezon, gratl, (v) grate - itch demann - demand n demanti - belie demantle - raze v demen - tomorrow demi, (n) mwatye - half demode - obsolete demode - outdated demokrasi - democracy demokratik - democratic demoli - demolish demon - devil demontre - depict demoralize - abash dnye - last depann sou, gen konfyans - rely v depann - depend depans, (s) fr - expense depanse - spend v depase, eksede, (in) briye - exceed depatman - county depatman - department depch - telegram depi - ago adv deplase -move something deplase - mouman deplase - move deplimen, rache, keyi - pluck depo - deposit n depo - depot deposede - disown depte - deport depoze, sere, foure, etenn - put depoze - deposit v depwen - colon deranje, moleste - molest deranje, trouble - upset deranje - disable v deranje - district deranje - intrude derape - get started derape - weigh anchor derechany - spare deroute - baffle v.

bonbon - candy bondan - profuse Bondye - dye God bon, annavans - early bnfwa - earnest bonjou - hello bonm - pan n bs, fmann - foreman bs - leader bosu - hunchback bt - boot bouch - mouth bouche - butcher bouche - congest v bouche - enclose bouche - obstruct bouche - plug v bouchon lyj - cork n bouchon - lid boude - pout v.

bouie - move bouje - budge bouje - move boujon - bud bouk, vilaj - village boul - ball boul - lie boul fl, od -bout boule - burn down boule - burn v boule - burn n boule - scorch boule - struggle n bounda - ass bounda - bough, branch boure - saturate bourik, dy, bounda - ass bourik - donkey bous - purse n bous - wallet boustabak - raven bout bwa - log bout pou bout - little by little bout - edge bout - edge bout - end bout - end bouty - bottle boutik, magazen - store n boutik - shop n bouton - button bouton - pimple bouya - fog bouyi - boil bouyon - broth bouyon - stew bra - arm n brak - acrid brak - tart branch - branch branche - cock branche - cock v branlan - loose brase, kraze - mash v brav - brave bravo - bravo braye, f djl - bawl brf, kout - concise brf - brief adj bretl, atach - brace v.

ankiloze, dmi - numb ankli - include v ankli - including anko, toujou - yet ank, anouvo - anew ank, a nouvo - afresh ank - again ankonbre - crowd v ankonbre - overcome ankouraje, aplodi - cheer v ankouraje, rekmande - urge ankouraje - encourage anksyete - anxiety anl, soutt - atop anl, soutt - above anl, anro, soutt - up anl - over anl - surface anl - upstairs anlve - abduct anm - bitter anmdan - pay anmde, anbete, traka, nwi - bother anmde, anbete - annoy anmde - peeve v ann, annou - let's ann - a bunch annavans - early annik - just (in time) annik - just annik - only anniye, anmde, anbete - annoy anniye - bore v.

ann - golden annou - let's anonse - announce anouvo - anew anpakte, anbale - pack v anpeche, revoke - impeach anpeche - deter anpeche - prevent anpenpan - fancy adj anpil, tr, bien - very (much), anpil, plizye - many adj anpil, plis - most anpil - (a) lot anpil - bunch adj anpil - much anpil - plenty anplas - place, in anplis - moreover anplwaye - employ v anplwaye - employee anpoche - pocket v anpremye - primary anpren, (v) prete - loan anpresman - haste anprsman - zeal anprizone - jail, to put in anprizone - imprison anprizonnman - imprisonment anpwazonnen - poison v anreta (adv) ta - late anreta - overdue anrichi - enrich anro, soutt - up anro, anl - over anrole, rekrite - enroll anrole - draft v ansanm - along ansanm - together ansante - healthy ans - cancer ansk - circular ansekirite - secure adj ansent, grs - pregnant ansent, gws - expecting anseye - teach ansyman - assignment ansi, vle - desire v ansibreka - uneven anssele - bewitch ansyen - former ant, nan mitan, omilye - between antman - burial antere - bury antt, lejand - caption antete - determined antouraj - environment antouraj - surrounding antoure - encircle antoure - surround antouzyas - rapt antrav - athwart antre, pt - entrance antre - come in antre - enter antre - penetrate antren - zest antrepriz - enterprise antrepriz - venture antropoloji - anthropology antye, tout - entire antye, tout - whole anvan - before anvayi - flood v anverite, tou - quite anvi - crave anvi - birthmark anvi - envy n anvi - feel like, to anvi - want anviron, anviwon - around anviwnman, antouraj - environment anviwon - around anvlp, aman - casing anvlp - envelope n anvye - envious anyl, chak ane, lan - annual anyen - nothing aotvwa, byen f - aloud ap rive; an rout - be on one's way apa, separe - separate adj apante - pace v apn - mere adv apendis - appendix apik - high apiye - lean aplikasyon - application aplodi, bat bravo - clap v aplodi - cheer v aprann - learn apre, dy - after apr demen - the day after tomorrow aprmidi - afternoon apresye - appreciate apreyande, arete - apprehend aprch, fason - approach n aprch, fason - approach aproche - approach v aproksimatif - approximate adj aproksime - approximate v apropo, a - about aprouve - approve aprovizyone - cater aptitud - ability aptopriye - apt apwen - ripe apwofondi - careful apye - afoot ar, la - art aran - herring arestasyon - arrest arete - apprehend arete - apprehend arete - arrest v arete - book v.

ateste, w - witness v ateste - attest atifisyl - boat atik - article atire - allure atire - attract atistik - artistic atitid - mood atitud - attidude atmosf, atitid - mood atmosf - atmosphere at - then atomik - atomic atouf - desperate atrab - grasp atrav - across atrs - atrocious atroupman - riot av - will v ava, va - will v ava - avaricious avadra - vagabond n avalide - avouch avalwa - advance n avalwa - advance avan, anvan - before avanjou - dawn avans, avalwa - advance n avanse, bay avalwa - advance v avanse, monte grad - promote avanse - forward avantij - advantage avg, je pete - blind n.

avg - blind adj avegle (pete) je - dazzle avk - with avti - admonish avtisman - warning avi, notis - notice avid, grangou - avid avili - debase avni, lavni - future avnu - avenue avoka - esquire avril - April avrip, brid sou kou, bripbrip - abrupt avwan - oat avyon - (air)plane awoze - irrigate ay - tailor Ayiti, Peyi Dayiti - Haiti Azi di Diss - Souteast Asia Azi de Ls - East Asia azil - haven azil - asylum B ba blag - tell a joke ba manti - tell a lie ba - low ba - stocking bab panyl - moss bab - beard babako - feast n babako - feast babay - good bye babote - abble bachote - cram v bachote - cram badnen - play (with someone) v bag - ring bagaj - bagage bagay - object bagay - thing bal, pake -chaff n bal - bale n.

dirk - direct adj direksyon n, non n - north direksyon - direction direksyon - range n direkte - chairman direkt - director diri - rice dirije, debouye - manage dirije, kmande - lead dirije, kmande - rule v dirije - direct v dirije - head (v) dis - ten disne - discern disiplin - discipline diskalifye - disqualify diskite, mentni - argue diskite - debate diskite - discuss diskredite - discredit v.