Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati.

Gi aldri tilsagn om journalistiske motytelser for reklame. 2.8 Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk.

Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon.

Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet.

Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene.

Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet.

Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.

Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum. Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualitetsjournalistikk eller journalistikk rettet mot barn, er uforenlig med god presseskikk.

Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv.

Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger. Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige. Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk.

Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje. For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft.