Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft.

Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre. Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn.

2.7 Journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame.

Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil.

Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon. Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke utleveres til utenforstående. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser.

Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier. Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom.

Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere. Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.

Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati.

Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk.

Ved unntak skal publikum gjøres tydelig oppmerksom på hva som er finansiert av utenforstående interesser. Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.

2.9 Redaksjonelle medarbeidere må ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn den redaksjonelle ledelsen. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.

Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet.